ECOOP 2015
Sun 5 - Fri 10 July 2015 Prague, Czech Republic
Jianjun Zhao

Registered user since Mon 22 Jun 2015

Name:Jianjun Zhao
Affiliation:Shanghai Jiao Tong University

Contributions

Show activities from other conferences

ECOOP 2015-profile
View general profile